Selecteer een pagina

Algemene ledenvergadering 2020: uitstel

Uitstel tot nader order voor de Algemene ledenvergadering 2020, over ons jaarverslag en jaarrekening van 2019

Het bestuur van de Vereniging voor gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) had het voornemen om de leden ook dit jaar weer eind april uit te nodigen voor het bijwonen van onze ALV over het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. 

Zoals u zult begrijpen strooide de Coronacrisis strooit roet in het eten en zijn we genoodzaakt de vergadering uit te stellen tot nader order. Onze concept-agenda voor deze middag luidde als volgt:

 1. Opening en mededelingen (13.30 uur)
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 april 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Jaarrekening 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Rooster van aftreden, benoeming bestuur*, mutaties kascommissie
 7. Pauze (14.45 uur)
 8. Inleiding over actuele ontwikkelingen en de stand van zaken met de uitgevoerde enquête**
 9. Vragen en antwoorden naar aanleiding van punt 8
 10. Rondvraag en sluiting (16.00 uur)

De stukken die behoren bij het tweede, derde en vierde agendapunt staan reeds enkele weken op de website: www.volkshuisvesterspensioen.nl.

 • Dit jaar is het de beurt aan Jan Hulseggge voor aftreden. Hij is niet meer herverkiesbaar.
 • De respons op de enquête is overweldigend, ruim 40% van u zond deze aan ons retour! Er is duidelijk behoefte aan meer feedback naar de leden. De meest actuele en uitgebreide informatie vindt u altijd op de site www.koepelgepensioneerden.nl, dat is de organisatie waarbij ook onze vereniging lid van is.