volkshuisvesterspensioen logo

Algemene ledenvergadering 2020: uitstel

10 april 2020

Uitstel tot nader order voor de Algemene ledenvergadering 2020, over ons jaarverslag en jaarrekening van 2019

Het bestuur van de Vereniging voor gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) had het voornemen om de leden ook dit jaar weer eind april uit te nodigen voor het bijwonen van onze ALV over het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. 

Zoals u zult begrijpen strooide de Coronacrisis strooit roet in het eten en zijn we genoodzaakt de vergadering uit te stellen tot nader order. Onze concept-agenda voor deze middag luidde als volgt:

 1. Opening en mededelingen (13.30 uur)
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 april 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Jaarrekening 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Rooster van aftreden, benoeming bestuur*, mutaties kascommissie
 7. Pauze (14.45 uur)
 8. Inleiding over actuele ontwikkelingen en de stand van zaken met de uitgevoerde enquête**
 9. Vragen en antwoorden naar aanleiding van punt 8
 10. Rondvraag en sluiting (16.00 uur)

De stukken die behoren bij het tweede, derde en vierde agendapunt staan reeds enkele weken op de website: www.volkshuisvesterspensioen.nl.

 • Dit jaar is het de beurt aan Jan Hulseggge voor aftreden. Hij is niet meer herverkiesbaar.
 • De respons op de enquête is overweldigend, ruim 40% van u zond deze aan ons retour! Er is duidelijk behoefte aan meer feedback naar de leden. De meest actuele en uitgebreide informatie vindt u altijd op de site www.koepelgepensioneerden.nl, dat is de organisatie waarbij ook onze vereniging lid van is. 

 

Laatste berichten

Powerpointpresentaties en positionpaper algemene ledenvergadering

Hieronder kunt u de presentaties (uit onze ledenvergadering van 15-11-2023) downloaden of lezen. Leden kunnen desgewenst vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 1e document ("positionpaper") op korte termijn nog mailen naar dick.deman@kpnmail.nl.   Met...

Extra algemene ledenvergadering

Beste leden, Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort. De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar. Namens de KG (Koepel...

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Hier is het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2022.pdf VGSPW-Jaarrekening-2022.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd in de Tweede Kamer

Vlak voor het einde van 2022 is de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel goedgekeurd in de Tweede Kamer. Daarmee is nog geen einde gekomen aan de lange discussie of het stelsel nu echt gewijzigd gaat worden of dat als bij het oude blijft. De Eerste Kamer moet haar...

2 verslagen van de Algemene ledenvergadering in 2022

Hieronder kunt u twee verslagen lezen en downloaden van de algemene ledenvergadering van 06-04-2022 en 09-11-2022. De algemene ledenvergadering van 06-04-2022 kunt u hier bekijken. De algemene ledenvergadering van 09-11-2022 kunt u hier bekijken.    

Akte statutenwijziging vereniging SPW

Hieronder kunt u de Akte statutenwijziging van de vereniging SPW bekijken en downloaden. Deze wordt behandeld op de algemene ledenvergadering op 19-09-2022. Akte statutenwijziging vereniging SPW.pdf