volkshuisvesterspensioen logo

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd in de Tweede Kamer

8 februari 2023

Vlak voor het einde van 2022 is de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel goedgekeurd in de Tweede Kamer. Daarmee is nog geen einde gekomen aan de lange discussie of het stelsel nu echt gewijzigd gaat worden of dat als bij het oude blijft. De Eerste Kamer moet haar oordeel nog geven en zoals de nieuwe planning van werkzaamheden en nu uitziet zal er geen besluit zijn voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de daaraan verbonden indirecte verkiezing voor de Eerste Kamer. Wel is de verwachting dat de Eerste Kamer, in haar huidige samenstelling, nog een besluit zal nemen.

Voor ons als gepensioneerden is de wijze waarop de besluitvorming verloopt soms lastig te volgen. Bij de voorbereiding van de wet en de daarbij behorende gesprekken met belanghebbende hebben de gepensioneerden niet aan de tafel gezeten waar onderhandeld werd over de wetgeving. Werkgevers en werknemers hebben de gepensioneerden uitdrukkelijk buitengesloten in dit traject en dat is voor ons nog steeds onaanvaardbaar. Het gaat over de inkomenszekerheid van gepensioneerden!

2022 was een jaar van een ongehoord hogere inflatie. Het feit dat wij door de regels voor het bestaande stelsel afgelopen jaren hogere reserves hadden opgebouwd maakte het mogelijk dat eind 2022, gelukkig voor ons gepensioneerden, een indexatie mogelijk was van 9,84%. Maar laten we niet vergeten dat dezelfde regels ertoe geleid hebben dat onze pensioenen vele jaren niet of nauwelijks geïndexeerd zijn. En wat zeker genoemd moet worden: 2022 was voor de pensioenfondsen een jaar waarin enorme verliezen op de beleggingen zijn geleden. Niet door slecht beleggingsbeleid maar omdat de waarde van de obligaties ten gevolge van de rentestijging sterk daalde en de aandelenbeurzen in 2022 een slecht jaar hadden. Eind 2021 had het SPW een vermogen van ruim 17,5 miljard. Eind 2022 was dit gedaald tot ruim 13,5 miljard. Een daling van 22%.

De dekkingsgraad van het SPW is na de indexatie Eind 2022 met ruim 8% gedaald en dat zal de komende maanden ook zichtbaar worden in de zogenaamde beleidsdekkingsgraad die bepalend is voor de mogelijke indexatie in 2023. De beleidsdekkingsgraad bedraagt nu ruim 133% en dat betekent dat uitgaande van de huidige regels nog steeds ruimte is voor een gedeeltelijke indexatie eind 2023 als er in dit jaar geen sterke daling plaats vindt. Dat betekent dat in 2023 onze vereniging zich hard zal blijven maken voor een passende indexatie eind dit jaar. Terwijl we daarnaast de besluitvorming over het nieuwe pensioenstelsel zeer goed zullen volgen. Het is absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid komt. Het kan niet zo zijn dat politiek gekissebis ertoe leidt dat de onzekerheid rond de pensioenen en dus de inkomens van ouderen blijft voortduren. Gaan we over naar het nieuwe stelsel dan zal heel hard gewerkt moet worden aan een goede overgang (het zogenaamde invaren), waarbij onze vereniging maximaal gebruik zal maken van het hoorrecht. Het SPW heeft dit inmiddels aan ons toegekend. Gaan we over naar het nieuwe stelsel dan zal de invoeringsdatum naar verwachting 1 januari 2026 zijn. Dat houdt dus ook in dat wij de komende jaren nog volop moeten opkomen voor u als gepensioneerde binnen de regels van het oude stelsel!

Mocht In de Eerste Kamer de besluitvorming er alsnog toe leiden dat er geen nieuw stelsel komt, of dat de invoering ernstig vertraagd wordt, dan heeft onze vereniging de uitdaging om binnen de bestaande spelregels de belangen van u als gepensioneerde centraal te stellen.

Over de wenselijkheid van een overgang naar een nieuw stelsel wordt heel verschillend gedacht. Sommige denken dat het een verbetering is anderen zijn van mening dat het huidige stelsel, met mogelijk een aantal verbeteringen, de betere keuze is. Het is de politiek die de keuze maakt en het is aan ons om uitgaande van de verschillende uitkomsten uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Daar gaan wij ook in 2023 mee door.

 

Laatste berichten

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Hier is het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2022.pdf VGSPW-Jaarrekening-2022.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

2 verslagen van de Algemene ledenvergadering in 2022

Hieronder kunt u twee verslagen lezen en downloaden van de algemene ledenvergadering van 06-04-2022 en 09-11-2022. De algemene ledenvergadering van 06-04-2022 kunt u hier bekijken. De algemene ledenvergadering van 09-11-2022 kunt u hier bekijken.    

Akte statutenwijziging vereniging SPW

Hieronder kunt u de Akte statutenwijziging van de vereniging SPW bekijken en downloaden. Deze wordt behandeld op de algemene ledenvergadering op 19-09-2022. Akte statutenwijziging vereniging SPW.pdf        

Algemene ledenvergadering 2022

Deze vindt plaats op 6 april in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station) te Amersfoort. De agenda ziet er als volgt uit: Opening en mededelingen Verslag ALV vorig najaar (staat op site) Aandacht actualiteiten Verantwoordingsorgaan Aandacht actualiteit...

Vierde nieuwsbrief 2022

Hier is de vierde nieuwsbrief van 2022 Vierde nieuwsbrief 2022 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

VO-verkiezingen in 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen...

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Hier het jaarverslag en de jaarrekening. Deze zijn hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2021.pdf VGSPW-Jaarrekening-2021.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.