volkshuisvesterspensioen logo

2022 ALV verslag 9 november

16 april 2023

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023

Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort.
Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden: Fons Catau (voorzitter), Gerrit Willem Kamp, Peter Blankenstein en Hans Schrama (secr). Berry Debrauwer (bestuur SPW) en Anna Vroege (VO-lid, VG-SPW-lid en adviseur) zijn eveneens aanwezig evenals de leden: Max Laarkamp, Henk Ippel, Menno Westveld en Henk Noort (lid kascommissie).

1. Opening

De voorzitter opent de bijeenkomst om 13.30 uur en vraagt eenieder zich even voor te stellen.

2. Verslag van de ALV van 6 april

Er blijkt iets mis te zijn met de verspreiding, dit verslag zal de volgende ALV aan de orde komen.

3. Concept statuten d.d. 19 september

De tekst beslaat 14 pagina’s en is een ieder bekend en wordt toegelicht door de secretaris. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de elementaire wijzigingen, de moderniseringen en de gevolgde procedure. Daarna zal er de instemming worden gevraagd van de vergadering. Vervolgens zal het vervolg van de procedure aan de orde komen.

De elementaire wijzigingen betreffen:

  • Tweede herbenoeming zal mogelijk gaan worden (p.4, art. 9)
  • Tekst over mogelijke communicatie per e-mail wordt opgenomen (p.2, art 4.2 en aansluitend in de artikelen 12.4, art. 16.2 en 17.3)
  • Verlenging van de termijn waarop een ALV moet worden georganiseerd indien dat op initiatief van de leden zou geschieden (p.5, art 10.4)
  • Bestuursbevoegdheid t.a.v. de keuze voor de vergaderlocatie voor de ALV (p.10, art 16.5)

De moderniseringen betreffen:

  • Voorkomen van de mix tussen bestuurlijke en persoonlijke belangen ( p.6, art. 11.5)
  • Voorkomen discontinuïteit, verdwijnen bevoegdheden en aansprakelijkheid bij beëindiging van de vereniging (p.7, art 13.4)

De gevolgde procedure:

  • De verwachting bestond dat UBO-registratie bij de KvK vereist zou zijn
  • De KvK gaf aan dat onnodig te achten
  • De notaris ziet de ingevulde aanvraag daartoe gaarne wel. De papieren zijn er.

Bij al deze artikelen zijn deze geheel en/of gedeeltelijk geciteerd zodat iedereen het geheel heeft kunnen volgen. Vervolgens wordt de vergadering gevraagd om de voorliggende tekst bij stemming goed te keuren. Zo geschiedt, allen stemmen in. De voorzitter bedankt de secretaris.

De vervolgprocedure vereist o.a. een goedgekeurd ALV-verslag voor de notaris. Daartoe wordt aan de vergadering de volgende concepttekst voorgelegd ter ondertekening:

De conceptakte d.d. 19 september 2022 van VPVA-notarissen zoals verspreid bij de uitnodiging van de algemene vergadering van de VG-SPW op 9 november is ter vergadering door het bestuur toegelicht en behandeld. Het voornemen tot deze modernisering en aanpassing was al op een eerdere vergadering bekend gemaakt. Bij de gemarkeerde wijzigingen is ter vergadering stilgestaan. Ook wordt de gevolgde procedure en de afstemming met de notaris en de KvK toegelicht evenals de vervolgprocedure. De vergadering is van mening dat de voorliggende concepttekst op een correcte wijze invulling geeft aan de eerder geuite wensen en stemt daarmee in. Ook stemt zij in met de verslaglegging op dit punt zoals hierbij weergegeven.

Alle aanwezige leden vermelden hierbij hun naam en zetten hun handtekening voor akkoord.

4. Actua op pensioengebied

De voorzitter behandelt dit punt en begint me een korte stand van zaken: In de Tweede Kamer is de zaak nog lopende en lijkt nog wel op de rails. Ook al liggen er nog veel vragen, o.a. van Pieter Omtzigt en spelen er nog partijbelangen die de doorloop naar de Eerste Kamer kunnen beïnvloeden. Zowel qua tempo als qua inhoud. Het betreft daarbij ook flankerende zaken.

De tijdigheid naar de EK wordt wel erg belangrijk, een tijdige behandeling daar vereist goede doorloop. Als 1 juli 2023 de wet er niet is, komt de hele wet er mogelijk nooit.

De ouderenorganisaties zijn nog ontevreden. Er leven nog vragen over of dit nieuwe stelsel werkelijk koopkrachtig(er) pensioenen zal opleveren en de betrouwbaarheid van de cijfers wordt nog betwijfeld. Het huidige financieel toetsingskader (FTK) stemt echter ook niet tot tevredenheid en de mogelijkheid te indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% is een tijdelijke tussenstap. Verlenging ervan na 1 januari 2023 zou slechts een doel hebben tot 1 juli.

Vanuit de vergadering wordt ook aandacht gevraagd voor de discussie over oud versus jong, het enorme aantal moties en amendementen, de inbreng van teksten door deskundigen, kritische politici en publicisten. Ook de rekenmethoden leiden tot vragen (variabele rente). Het oud-jong kan op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd: het gaat soms om de doorsneepremie, soms over al-of-niet gepensioneerd, soms ook over onbekendheid van mensen met het systeem bij AOW versus pensioen.

Ook wordt ingegaan op de invulling van het hoorrecht en de wijze waarop SPW (positief) daarmee omgaat. Hierbij is ook aandacht nodig voor de rol van de sociale partners en van het verantwoordingsorgaan.

De inhaal van de tot nu gemiste indexaties zien meerdere aanwezigen graag prominent op de agenda, evenals de Koepel Gepensioneerden.
Het is in elk geval belangrijk om de ontwikkelingen en bevindingen zowel van de SPW als vanuit onze vereniging terug te koppelen naar de leden.

Hierna vragen de leden ook aandacht voor de uitwerking en haalbaarheid bij SPW. Berry licht dit ook toe. Half 2023 start een overgangsperiode van 2,5 jaar. De gepensioneerden dreigen voor de kosten van de hele operatie te moeten gaan opdraaien. Gelukkig zit de dekkingsgraad bij SPW wel goed. Wat zou inhaal indexatie gaan doen met die dekkingsgraad. Ongeveer 1 op 1% , dat is dus erg duur. Je moet ook solidariteitsreserves hebben na de overgang, voor koopkrachtgaranties in de toekomst. Het VO heeft adviesrecht op het overbruggingsplan, op de invaarsituatie en op de wijze van collectieve overdracht. Hierbij worden ook de geledingen binnen het VO toegelicht.

Tot slot komt aan de orde dat 20 december het SPW-bestuur gaat besluiten over de index voor 2023. De inflatie is nu wel erg hoog, maar kent diverse duidingen en verduidelijkingen. Het bevat een harde kern en de mensen die echt knel zitten ontvangen ook andere compensaties. Verder is SPW gevoelig voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dus ook maatschappelijke tendensen zullen een rol spelen.

5. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zin de sluit de voorzitter de vergadering om 15.13 uur.

Klik hier voor download »

 

Laatste berichten

Korte samenvatting transitie bij SPW

Een nieuw pensioenstelsel: best wel moeilijke materie. U vindt hier een populaire samenvatting van de ombouw van ons pensioen door Aedes en de bonden. Het gaat hier dus vooral om het proces, niet om de kosten en de resultaten voor onze gepensioneerden. Samenvatting...

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024. Belangstellenden die de vergadering via...

Hoorrecht transitieplan

De komende maanden gaat er veel gebeuren in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijk zal worden hoe het transitieplan (waarin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn voor overgang naar het nieuwe stelsel er gaat uitzien en hoe de...

Powerpointpresentaties en positionpaper algemene ledenvergadering

Hieronder kunt u de presentaties (uit onze ledenvergadering van 15-11-2023) downloaden of lezen. Leden kunnen desgewenst vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 1e document ("positionpaper") op korte termijn nog mailen naar dick.deman@kpnmail.nl.   Met...

Extra algemene ledenvergadering

Beste leden, Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort. De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar. Namens de KG (Koepel...

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Hier is het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2022.pdf VGSPW-Jaarrekening-2022.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.